GettyImages-1471358581

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden EK Atletiek Indoor 2025

In deze algemene voorwaarden hebben de begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter de navolgende betekenis:

DEFINITIES

 • “Algemene Voorwaarden”: deze algemene kaartvoorwaarden van de organisatie van de EK Atletiek Indoor.
 • “Kaartje”: een toegangsbewijs voor een evenementsessie.
 • “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen U en de organisatie van de EK Atletiek Indoor voor de aan en verkoop van een of meerdere kaartjes. Organisator van het evenement is TIG Sports B.V.
 • “Evenement”: het evenement waar U een kaartje voor hebt gekocht, aangegeven met datum, tijd en stadion.
 • “Toegangsverbod”: het verbod dat is beschreven in deze Algemene Voorwaarden.
 • “U of Uw”: diegene die via de website met de organisatie de EK Atletiek Indoor een Overeenkomst sluit of heeft gesloten.
 • “Website”: de ticketshop van de organisatie van de EK Atletiek Indoor.

ALGEMEEN
Bij akkoord van de algemene voorwaarden, gaat U akkoord met onderstaande voorwaarden, kaartvoorwaarden, toegangsvoorwaarden, het privacy beleid en het regelement.

 • Bij afgelasting, het staken, niet doorgaan of niet afronden van een wedstrijd kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld. De kosten van het entreegeld worden niet vergoed.
 • De organisatie van de EK Atletiek Indoor behoudt zich het recht voor om aanvangstijden van onderdelen in het programma te wijzigen. Het is belangrijk op te merken dat in het geval van dergelijke wijzigingen, de organisatie niet verplicht is om de koopprijs terug te betalen. It is important to note that in the event of such changes, the organization is not obligated to refund the purchase price.
 • Schade geleden op de evenementenlocatie kan niet op de organisatie van de EK Atletiek Indoor worden verhaald.
 • De organisatie van de EK Atletiek Indoor kan geen verantwoordelijkheid nemen voor minderjarigen.
 • Personen die niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun eigen daden, dienen te worden vergezeld door een begeleider die de verantwoording heeft over deze personen.
 • Bezoekers die het evenement op welke wijze dan ook verstoren, schade of persoonlijk letsel veroorzaken, worden hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld.
 • De organisatie van de EK Atletiek Indoor behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen individuen of organisaties de toegang tot de evenementen locatie op voorhand te ontzeggen.
 • Bezoekers zijn verplicht alle aanwijzingen op (waarschuwing)borden en aanwijzingen van de organisatie en medewerkers op te volgen.

DE OVEREENKOMST

 • De overeenkomst komt tot stand doordat U het aankoopproces voor een Kaartje op de Website volledig doorloopt en van de organisatie van de EK Atletiek Indoor een e-mail ontvangst met een bevestiging van Uw aankoop en een elektronisch bestand met het kaartje.
 • In het bestelproces geeft u de persoonsgegevens in die de organisatie van de EK Atletiek Indoor nodig heeft om aan u een Kaartje te kunnen leveren. De organisatie van de EK Atletiek Indoor is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een onjuiste of onvolledige invoer van gegevens in uw bestelproces
 • Iedere overeenkomst wordt uitsluitend gesloten in het Nederlands of Engels en door de organisatie van de EK Atletiek Indoor elektronisch gearchiveerd. U kunt hiervan een kopie opvragen bij de organisatie van de EK Atletiek Indoor.
 • In het kader van de Overeenkomst krijgt U in ruil voor de betaling van de koopprijs toegang tot een sportevenement dat op een bepaalde datum en tijd wordt gehouden. Overeenkomst voor de verkoop van toegangsbewijzen voor dit soort sportevenementen is uitgezonderd van het wettelijk ontbindingsrecht. Na aankoop kunt U uw kaartje dus niet meer aan de organisatie van de EK Atletiek Indoor retourneren.

PRIJS EN KOSTEN

 • Voor ieder kaartje bent U de koopprijs aan de organisatie van de EK Atletiek Indoor verschuldigd.
 • Kosten zijn afhankelijk van sport, dag, sessie en type bezoeker.

KAARTVOORWAARDEN

 • Ieder Kaartje is een bewijs van een recht van toegang tot het aangegeven Evenement voor één volwassene of kind. Het kaartje wordt door de organisatie van de EK Atletiek Indoor unieke barcode voorzien.
 • Om toegang te krijgen tot het desbetreffende evenemententerrein dient u een medewerker in staat te stellen de barcode op het Kaartje te scannen. Iedere barcode kan slechts één keer worden gescand per locatie. U bent er zelf verantwoordelijk voor om uw Kaartje zodanig veilig te bewaren dat iemand anders niet in staat is om de barcode te tonen aan de ingang van het desbetreffende evenemententerrein.
 • De organisatie van de EK Atletiek Indoor garandeert niet dat alle wedstrijden onderdeel van Evenement worden gespeeld op de datum en het tijdstip die op het Kaartje zijn aangegeven. Als het Evenement om wat voor een reden dan ook niet doorgaat, is de organisatie van de EK Atletiek Indoor niet verplicht om de koopprijs van het Kaartje aan U terug te betalen.
 • U mag per transactie maximaal 10 Kaartjes kopen. Kaartjes mag u zonder winstopslag doorverkopen aan directe vrienden of familie. Als U een Kaartje doorverkoopt dient U de koper te wijzen op het feit dat hij/zij zich aan de Algemene Voorwaarden dient te houden. U staat ervoor in dat de koper dit ook daadwerkelijk doet.
 • Kaartjes mogen niet worden gebruikt voor bedrijfsmatige doeleinden. Indien U een bedrijf bent en toegangsbewijzen voor het Evenement wilt kopen voor het uitnodigen van gasten of voor andere bedrijfsmatige doeleinden dient U buiten de Website om contact op te nemen met de organisatie TIG Sports.
 • De organisatie van de EK Atletiek Indoor kan U de toegang tot het evenementterrein ontzeggen of U laten verwijderen indien U naar de redelijke mening van de organisatie van de EK Atletiek Indoor in strijd handelt met een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden + Huisregels. Indien de organisatie van dit recht gebruik maakt vervalt uw recht op toegang tot één van de evenementterreinen zonder dat U recht heeft op terugbetaling van de koopprijs.

TOEGANGSVOORSCHRIFTEN

 • U bent verplicht om op eerste verzoek van de politie of bevoegde medewerkers van de desbetreffende locatie uw kaartje te tonen en eventueel aan U verstrekt aanwijzingen direct op te volgen.
 • U hebt geen toegang tot gedeelten dat niet is bestemd voor toegang voor het algemene publiek.
 • U mag de doorstroom op de verschillende evenemententerreinen niet belemmeren. Dit houdt in ieder geval in dat Uw gebruik van toegang, trappen, gangpaden, en bordessen beperkt is tot het gebruik dat strikt noodzakelijk is voor het betreden, dan wel verlaten van de locatie.
 • Bij het binnentreden van het desbetreffende evenementen terrein mag U niet onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken en/of verdovende middelen. Bij een redelijk vermoeden van een dergelijke toestand door het controlerende personeel, kan U de toegang tot het toernooi worden ontzegd.
 • Op de evenementen terreinen is te koop aanbieden of met het oog daarop in het bezit hebben van handelswaren, zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes niet toegestaan.
 • Het in bezit hebben van flessen, glazen, blikjes, stokken, spandoeken met, in de ogen van het controlerend personeel, discriminerende provoceren of reclameteksten, kettingen, slag-, steek, of stootwapens, vuurwerk, dan wel andere voorwerpen en middelen welke als wapen aangewend kunnen worden of als middel om de orde te verstoren is niet toegestaan op de verschillende evenementen terreinen.
 • U mag op het evenemententerrein niet gooien met een voorwerp of met vloeistof.
 • U mag op het evenemententerrein geen middelen bij u hebben of gebruiken welke, naar het oordeel van de medewerkers, onnodig hinder of overlast aan andere veroorzaken of kunnen veroorzaken of gevaarlijk kunnen zijn voor een ander persoon of goed, daaronder begrepen middelen die overmatig lawaai maken zoals een misthoorn of toeter.
 • U mag zich op het evenemententerrein niet provocerend of bedreigend gedragen of enig gevaar voor het leven of de gezondheid van uzelf of van andere scheppen, dan wel zich zodanig gedragen dat u hierdoor mogelijk schade toebrengt aan het desbetreffende evenemententerrein zoals het beklimmen van lichtmasten, hekken, daken, boarding en andere toestellen of bouwwerken.
 • Het meebrengen van honden en andere dieren naar het evenemententerrein is verboden. Dit verbod is niet van toepassing op blinde geleidehonden en hulphonden.
 • Doordat u gebruik maakt van Uw Kaartje accepteert U dat U door de politie en bevoegde medewerkers kan worden gefouilleerd en dat deze eventuele bij uw aangetroffen voorwerpen waarvan het bezit niet is toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden in beslag mogen nemen.
 • Bij het betreden van het evenemententerrein vinden er veiligheidscontroles plaats.
 • Bij betreding van het terrein gaat de bezoeker ermee akkoord dat men kan worden gefotografeerd of gefilmd, zowel voor commerciële- als beveiligingsdoeleinden.

TOEGANGSVERBOD

 • Indien de organisatie van de EK Atletiek Indoor gebruik heeft gemaakt van haar recht zoals beschreven in de Kaartvoorwaarden, kan zij U een Toegangsverbod opleggen. Dit verbod houdt in dat U geen één van de evenementen van de EK Atletiek Indoor mag bezoeken. De omvang het Toegangsverbod hangt af van de ernst van de gedragingen die aanleiding hebben gegeven tot het ontzeggen van de toegang of de verwijdering van één van de evenementen terreinen. Een Toegangsverbod wordt schriftelijk aan u medegedeeld.
 • Indien de organisatie van de EK Atletiek Indoor een Toegangsverbod aan U heeft opgelegd kunt u daartegen een bezwaar indienen bij de organisatie. Het bezwaar heeft geen opschortende werking. Het bezwaar dient U schriftelijk en aangetekend te verzenden. Het bezwaarschrift moet uiterlijk 14 dagen na dagtekening van het Toegangsverbod door de organisatie te zijn ontvangen. Als U het bezwaar te laat indient dan zal de organisatie Uw bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaren. De organisatie zal op een ontvankelijk bezwaarschrift, binnen 30 dagen na ontvangst beslissen en haar besluit schriftelijk aan U mededelen.
 • Gedurende de looptijd van het Toegangsverbod mag U geen Kaartjes kopen. Indien U toch beschikt over een Kaartje is de organisatie van de EK Atletiek Indoor niet verplicht om u toegang te verlenen tot het Evenement.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

 • De organisatie van de EK Atletiek Indoor is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt tijdens uw bezoek aan het Evenement.
 • De aansprakelijkheid van de organisatie van de EK Atletiek Indoor voor de schade die U rijst in verband met een toerekenbaar of niet nakomen van de Overeenkomst door de organisatie is beperkt tot het totaalbedrag dat U aan de organisatie heeft betaald van de betreffende kaartjes.
 • De aansprakelijkheid van de organisatie van de EK Atletiek Indoor voor schade die is ontstaan vanwege opzet of grove schuld van de organisatie van de EK Atletiek Indoor of haar bestuur is niet beperkt.
 • U vrijwaart de organisatie van de EK Atletiek Indoor voor elk financieel nadeel dat zij lijdt als gevolg van Uw niet nakomen van een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, zoals het niet nakomen van de toegangsvoorschriften.

DIVERSEN

 • De organisatie van de EK Atletiek Indoor heeft de uitvoering van de overeenkomst gedeeltelijk uitbesteed aan CM Tickets. CM Tickets kan namens de organisatie van de EK Atletiek Indoor haar verplichtingen onder deze Overeenkomst uitvoeren.
 • Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

BETAALMETHODEN
De volgende betaalmethoden staan online tot uw beschikking:

 • iDEAL (ING, Rabobank, SNS bank, Friesland bank, ASN bank, Triodos bank, van Lanschot bankiers en de ABN-Amro bank). Zie voor meer informatie over deze betaalmethode www.ideal.nl of de website van uw eigen bank.
 • Bancontact
 • Mastercard
 • Visa

BEVESTIGING VAN UW INTERNETAANKOOP

 • Direct nadat uw aankoop is voltooid en de betaling is afgerond ontvangt u van CM Tickets een bevestigingsmail. Uw e-ticket ontvangt u uiterlijk twee weken voor het evenement. Uw e-ticket is het toegangsbewijs tot het gekozen evenement.
 • Indien de bevestigingsmail vragen bij u oproept, kunt u contact opnemen met tickets@apeldoorn2025.nl
 • Voor informatie over openingstijden van de kassabalie kunt u terecht op de website van het evenement. Tevens vindt u hier ook contactinformatie.

OMRUILEN EN TERUGBETALEN VAN TOEGANGSKAARTEN

 • Controleer uw aankoop of reservering altijd voordat deze bevestigd wordt op aantal, datum en prijs.
 • De organisatie vande EK Atletiek Indoor neemt geen aankopen retour. De voorwaarden van de organisatie van de EK Atletiek Indoor zijn: bij afgelasting, het staken, niet doorgaan of afronden van een wedstrijd kan organisatie van de EK Atletiek Indoor niet aansprakelijk worden gesteld. De kosten van het entreegeld worden niet vergoed.

WETTELIJKE ZICHTTERMIJN

 • De organisatie van de EK Atletiek Indoor verkoopt via de website van het evenement alleen toegangskaarten die tijdsgebonden zijn. Hierdoor vallen de verkopen niet onder de wettelijke zichttermijn van 7 werkdagen waarbinnen een aankoop ongedaan kan worden gemaakt.

PRIVACYBELEID

BEVEILIGING

 • De verkooppagina voor het evenement is beveiligd door middel van SSL (Secure Socket Layer) waarmee uw persoonlijke gegevens beschermd worden en onleesbaar zijn terwijl ze over het internet verstuurd worden. CM Tickets maakt gebruik van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd.

CREDITCARDGEGEVENS

 • CM Tickets, noch de organisatie van de EK Atletiek Indoor slaat uw creditcard gegevens op. Deze gegevens worden uitsluitend versleuteld verzonden aan de creditcardmaatschappijen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • U moet in het bestelproces persoonlijke gegevens invullen.
 • Wanneer het vermoeden bestaat dat onjuiste gegevens zijn verstrekt kan CM Tickets uw aankoop of reservering blokkeren.
 • De organisatie van de EK Atletiek Indoor en CM Tickets zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verstrekken van onjuiste gegevens.
 • U kunt contact opnemen met de organisatie van de EK Atletiek Indoor voor het inzien van uw persoonlijke gegevens.
 • Het bewaren van persoonlijke gegevens voor het betaalproces wordt geregeld volgens de algemene voorwaarden van CM.com.
 • Data wordt opgeslagen bij CM.com, in Breda en Eindhoven.
 • De data wordt tot twee jaar na aankopen bewaard door CM.com.

PERSOONSGEGEVENS
Gegevens opslaan:

Wij slaan de volgende gegevens over u op bij aankoop van tickets voor de EK Atletiek Indoor:

 • Voornaam/achternaam
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Mobiel nummer
 • Woonplaats
 • Extra uitgevraagd informatie gedurende het bestelproces

Gebruik van persoonsgegevens
CM Tickets registreert de gegevens via de ticket website. De gegevens blijven eigendom van de organisatie van de EK Atletiek Indoor. Deze gebruikt de informatie uitsluitend voor de volgende doelen:

 • Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning.
  Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie voor een evenement te bevestigen. Wanneer u ons gegevens over vrienden verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken om diensten die u van ons vraagt aan te bieden. Vraag eerst toestemming van deze vrienden voordat u gegevens over hen met ons deelt.
 • Om u berichten te sturen in verband met uw transactie en door u bezochte evenementen.
  Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of de aankoop van een ticket of u vragen een recensie te schrijven van een bezocht evenement. Ook kunnen we contact met u opnemen over deze policy of een andere policy of over een van onze voorwaarden.
 • Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites.
  Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons klantenbestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren.
 • Om veiligheidsredenen.
  Wij kunnen uw gegevens gebruiken om de veiligheid van ons bedrijf, onze medewerkers, onze klanten, derden en/of onze/hun eigendommen (met inbegrip van alle mogelijke door u bezochte evenementen en onze websites) te beschermen zoals wettelijk is toegestaan.
 • Het aanbieden van gepersonaliseerde reclame en online “behavioural advertising”.
  Wij kunnen met andere bedrijven samenwerken om advertenties te tonen waarvan wij denken dat u deze relevant en nuttig zult vinden. Dit kunnen advertenties op onze eigen websites of apps zijn of advertenties van ons die op sites van andere bedrijven worden getoond. De getoonde advertenties kunnen gebaseerd zijn op door ons of derden verzamelde gegevens en/of op uw activiteiten op onze websites of sites van derden. De tweede vorm van reclame is ‘online of behavioural advertising van derden’, gerichte reclame op basis van het surfgedrag.
 • Voor marketing doeleinden.
  Wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven, kunt u door ons per e-mail benaderd worden met informatie of aanbiedingen met betrekking tot onze komende evenementen, producten of diensten (waaronder nieuwsbrieven).
 • Zoals overigens wettelijk is toegestaan.
  In een beperkt aantal gevallen kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden voor zover wettelijk toegestaan.
 • Voor het creëren van bezoekersprofielen ten behoeven van de economische impact berekening.
  Voor de berekening van de economische impact van de EK Atletiek Indoor wordt er gebruik gemaakt van bezoekersprofielen. Deze profielen zijn volledig anoniem.
 • Voor het creëren van bezoekersprofielen voor marketingdoeleinden / profilering van bezoekers van evenementen.

Delen van gegevens met derden
CM Tickets

 • CM Tickets maakt gebruik van de gegevens voor de registratie van de ticketaankoop, het toesturen van een bevestigingsmail en het toesturen per email voor de toegangsbewijzen. CM Tickets slaat de gegevens op in Breda en Eindhoven.

Geselecteerde derden

 • Wanneer u hebt ingestemd dat onze partners per e-mail contact met u opnemen, kunnen wij uw gegevens verstrekken aan de bovengenoemde partners en kunnen deze derden deze gegevens gebruiken voor hun marketing- of reclamedoeleinden.

De organisatie van de EK Atletiek Indoor zal daarnaast geen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken, verkopen, ruilen of anderszins openbaar maken tenzij:

 • u ons hiervoor toestemming hebt gegevens;
 • er wettelijke gronden zijn om dit te doen.

Inzage, correctie en/of verwijderen van uw gegevens
U kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over u hebben en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren en/of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met TIG Sports, Valschermkade 30, 1059 CD Amsterdam + 31 (0) 20 570 90 60.

OPT-IN EN GEBRUIK GEGEVENS

 • Wanneer in de online bestel procedure de optie ‘Ja, Ik wil op de hoogte blijven van nieuws over het de EK Atletiek Indoor (d.m.v. nieuwsbrief, sms, WhatsApp)’ wordt aangevinkt geeft men toestemming aan het de EK Atletiek Indoor om de nieuwsbrieven naar u toe te sturen. Data blijft in beheer bij de organisatie van het de EK Atletiek Indoor. Het is ten alle tijden mogelijk om uit te schrijven.
 • De gegevens van de opt-in worden gebruikt voor informatieversterking voor de desbetreffende actiemailing. De gegevens worden intern opgeslagen en niet gedeeld met andere partijen tenzij anders aangegeven.

PORTRETRECHT

 • Gedurende de EK Atletiek Indoor worden er door de huisfotografen foto’s gemaakt van het evenement. Op deze foto’s kunnen bezoekers worden vastgelegd. Met het accepteren van de Algemene Voorwaarden geeft u akkoord op het gebruik van foto’s waarop u herkenbaar staat afgebeeld.
 • De fotorechten worden volledig van de huisfotografen gekocht. Hierdoor is de organisatie van de EK Atletiek Indoor eigenaar van de foto’s. Het beheer van de foto’s ligt in handen van TIG Sports.
 • De organisatie kan foto’s op de website en op de sociale mediakanalen plaatsen ter promotie van het evenement.
 • De organisatie deelt foto’s met haar partners en sponsoren van de EK Atletiek Indoor.
 • Indien u herkenbaar op een foto’s staat en deze op de website of sociale mediakanalen is geplaatst en u wenst dat deze wordt verwijderd kunt u contact opnemen met de organisatie: TIG Sports, Valschermkade 30, 1059 CD Amsterdam + 31 (0) 20 570 90 60.

REGLEMENT

Voor de veiligheid van iedereen die op de EK Atletiek Indoor terrein aanwezig is, zijn regels vastgesteld. Deze wijken niet af van andere evenementen in Nederland. Lees ze zorgvuldig voordat je naar de EK Atletiek Indoor komt, want door aanwezig te zijn op de EK Atletiek Indoor ga je automatisch akkoord met deze huisregels.

TOEGANGSCONTROLE
Op de EK Atletiek Indoor is toegangscontrole, voor de veiligheid van bezoekers en deelnemers. Bij deze controles kan er worden gefouilleerd en gecontroleerd op tassen. De volgende zaken mogen niet mee op de EK Atletiek Indoor en zullen dus bij controles moeten worden ingeleverd of naar huis gebracht.

De volgende zaken mogen niet mee de EK Atletiek Indoor op:

 • drink- en etenswaren
 • glas en blik
 • (plastic) flessen
 • vuurwerk
 • wapens
 • gevaarlijke/scherpe voorwerpen
 • parfum, deodorant en overige spuitbussen
 • geluids- en of beeld opname apparatuur, m.u.v. mobiele telefoons (behalve bij toestemming vanuit organisatie)

Het oordeel van de beveiligingsmedewerkers is bindend. Wie de EK Atletiek Indoor terrein betreedt geeft daarmee automatisch aan mee te werken aan controles van kleding en tassen. Indien verboden voorwerpen worden aangetroffen, word je overgedragen aan de politie.

ALCOHOL

Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. De EK Atletiek Indoor wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd. Als je 18 jaar of ouder bent en er jong uitziet, kan het zijn dat je steeds om legitimatie wordt gevraagd. Je kunt dan bij de informatiebalie een polsbandje halen dat aangeeft dat je 18 jaar of ouder bent. Wanneer gebruik van alcohol onder de 18 jaar geconstateerd wordt, neemt de organisatie dit in.

DRUGS

Het bij je hebben of verhandelen van drugs is op de EK Atletiek Indoor niet toegestaan. Tassen en kleding kunnen door politie of beveiligingsmedewerkers worden gecontroleerd.

ONGEWENST GEDRAG EN STRAFBARE FEITEN
Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan je de toegang tot de EK Atletiek Indoor worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

VERKOOP EN PROMOTIE
Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond de EK Atletiek Indoor terrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

FOTOGRAFIE

 • Het maken van foto’s met professionele camera apparatuur is niet toegestaan tenzij u expliciet en schriftelijk toestemming heeft ontvangen van de organisatie.
 • Houd bij het maken van foto’s op het evenementterrein en alle bijbehorende locaties de situatie van de betrokken in acht.

DIEREN
Op de EK Atletiek Indoor terrein zijn dieren niet toegestaan. Dit verbod is niet van toepassing op blinde geleidehonden en hulphonden.

KINDEREN
De organisatie van de EK Atletiek Indoor adviseert ouders bewust te zijn van de situatie op het terrein. Neemt u uw kinderen mee, houd dan rekening met onder meer het ongelijke terrein, de grootte van het terrein en de grote hoeveelheid mensen die op het terrein aanwezig zijn.

EIGEN RISICO
Het betreden van de EK Atletiek Indoor terrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie van de EK Atletiek Indoor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers.

VERLOREN OF GEVONDEN VOORWERPEN
Alle gevonden voorwerpen worden tijdens de EK Atletiek Indoor verzameld bij de informatiebalie. Na afloop van de EK Atletiek Indoor worden gevonden voorwerpen naar TIG Sports gebracht.

IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN
Zaken die niet zijn toegestaan op de EK Atletiek Indoor terrein worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie.

WILDPLASSEN
Uiteraard is wildplassen niet toegestaan en deelt de politie hiervoor bekeuringen uit. Maak gebruik van de toiletvoorzieningen op het terrein.

TOEGANKELIJKHEID
De organisatie van de EK Atletiek Indoor doet zijn best om het evenement toegankelijk te maken voor rolstoelen. Er wordt ook wordt gezorgd voor toiletvoorzieningen voor rolstoelgebruikers. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat er plaats is. Aanwijzingen van personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

PARKEREN
Wie in het bezit is van een parkeerticket van de EK Atletiek Indoor mag gebruik maken van de daarvoor bestemde parkeergelegenheid. Zonder parkeerticket is het niet mogelijk om dit parkeerterrein te betreden. Er zal een speciale parkeergelegenheid worden ingericht voor reguliere bezoekers.

 • Parkeren is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde vakken. Dit geldt voor auto’s, motoren en fietsen.
 • Het parkeerticket is geldig voor de gehele dag.
 • Volg ten alle tijden het advies van de parkeerbegeleider(s) op.
 • Houd de parkeerplaats schoon. Deponeer uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Vervuiling op het terrein wordt aangegeven bij de politie.
 • Het is niet toegestaan om met glaswerk het parkeerterrein te betreden.
 • Het is niet toegestaan om buiten de sanitaire voorzieningen de sanitaire behoefte te voldoen.
 • Bij obstructie is de organisatie genoodzaakt om het voertuig te verplaatsen.
 • Parkeren op het terrein is op eigen risico. De beheerder van het terrein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade of diefstal van voertuigen en/of ladingen.